ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 15/11/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σκοπός:

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος-η για την οργάνωση και επίβλεψη παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου και των παραγόμενων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες παραγγελίες, τους χώρους εργασίας, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και αριθμό ατόμων και τον χρόνο παράδοσης, με παράλληλο έλεγχο όλων των γραμμών παραγωγής προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της μονάδας και η άριστη ποιότητα του αποτελέσματος με την καλύτερη διαχείριση κόστους. Σκοπός, επιπλέον, είναι η καθοδήγηση του προσωπικού στην μέγιστη απόδοσή του ως ομάδα, η στρατηγική λήψη αποφάσεων και η άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών ζητημάτων.

Η θέση αναφέρεται στην Γενικό διευθυντή.


Αρμοδιότητες:

●  Σχεδιάζει, προγραμματίζει και οργανώνει την παραγωγή των προϊόντων σύμφωνα με τις προϋπολογισμένες ανάγκες και τις δυνατότητες της Μονάδας Παραγωγής, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τα συνολικά κόστη που επηρεάζουν τα παραγόμενα προϊόντα.

●  Πραγματοποιεί αλλαγές  στο πρόγραμμα της παραγωγής και της εκάστοτε γραμμής, αν διαπιστώσει ότι ο αρχικός σχεδιασμός παραγωγής δεν είναι αποδοτικός  από πλευράς ποιότητας και κόστους σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα.

●  Παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος παραγωγής σε καθημερινή βάση και εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όταν υπάρχουν δυσμενείς αποκλίσεις.

●  Καταρτίζει σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη και την Διοίκηση το ετήσιο Business Plan του εργοστασίου.

●  Συντάσσει αναφορές μέτρησης δεικτών παραγωγής και παρακολούθησης της παραγωγικότητας, κοστολόγησης συνταγών κλπ. και ενημερώνει καθημερινά και σε τακτική βάση το Γενικό διευθυντή σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας Παραγωγής, καθώς και για τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα.

●  Παρακολουθεί καθημερινά το σύνολο της Μονάδας Παραγωγής  και των φάσεων της παραγωγής, διαχειριζόμενος ακόμη και τυχόν έκτακτα ζητήματα σε συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση του εργοστασίου (βλάβες μηχανημάτων, απουσία προσωπικού κλπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και η προβλεπόμενη πορεία της παραγωγής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί.

●  Εποπτεύει τους χώρους και τον εξοπλισμό της παραγωγής και είναι υπεύθυνος για τη ορθή αξιοποίησή τους.

●  Συνεργάζεται στενά με την Τεχνική Διεύθυνση ,  τους τεχνικούς του εργοστασίου ή τους εξωτερικούς συνεργάτες ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις συντήρηση-λειτουργία του εξοπλισμού του εργοστασίου.

●  Συνεργάζεται στενά με την Διεύθυνση Προμηθειών και τη Διεύθυνση Logistics. Διαχειρίζεται τα αποθέματα σε συμφωνία με το πλάνο που έχει τεθεί και βελτιστοποιεί τη διακίνηση των Α’ υλών μεταξύ αποθήκης και παραγωγής

●  Συνεργάζεται στενά με τον Διευθυντή Ποιότητας της εταιρίας για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, εστιάζοντας στα σημεία ελέγχου της παραγωγής και επιβεβαιώνει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

●  Συνεργάζεται με το Μάρκετινγκ και Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.

●  Ενημερώνεται και εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες και πετυχημένες πρακτικές που επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία, με σκοπό την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

●  Ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και απόδοση των στελεχών που αναφέρονται σ' αυτόν, αξιολογεί το μόνιμο και εποχικό προσωπικό & συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, σε συνεργασία με  τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διεύθυνση Ποιότητας, με επακόλουθη παροχή κινήτρων στους υφισταμένους, υποστήριξη και καθοδήγησή τους.


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ

Προσόντα:

  • Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής 
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στο τομέα των τροφίμων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων ,ιδιαίτερη εμπειρία στο κλάδο της αρτοποιίας .
  • Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη χρήση Η/Υ και συστημάτων ΕRP
  • Εμπειρία σε διοίκηση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού  
  • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
  • Προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα
  • Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης προβλημάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!