Villkor

1. Inledning och information om oss.

Läs igenom denna webbsida noggrant. Dessa villkor ("villkor") är de villkor under vilka denna webbplats Kavli görs tillgänglig för dig ("du"/"dig"). Klicka här [Godkänn] för att samtycka till dessa villkor.
Vi är CareerBuilder Nordic AB, ett företag registrerat i Sverige (reg.-nr.556665-3159) med huvudkontor på Arenavägen 39, 121 77 Stockholm ("vi"/"oss"/"vår"/"CareerBuilder").
Om du har frågor, klagomål eller kommentarer om Talent Network kan du kontakta oss på [info@careerbuilder.se] eller skriva till oss på ovanstående adress. Vi skickar information till dig på den adress du angav när du registrerade dig.

2. Ändringar i dessa villkor. Vi söker ständigt efter sätt att förbättra detta talangnätverk. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst göra ändringar i villkoren. Om du inte samtycker till en ändring i villkoren måste du omedelbart sluta använda Talent Network.


3. Definitioner. Följande definitioner är tillämpliga för dessa villkor.


"Innehåll" avser all text, grafik, design och programmering som används i Talent Network.


"Design" avser färgkombinationerna och sidolayouten i Talent Network.


"Dokument" avser innehåll som anslås på Talent Network, vare sig jobb eller CV.


"Arbetsgivare" avser en fysisk person eller en enhet som använder Talent Network för att anslå ett ledigt jobb eller av någon anledning använder tjänsterna i syfte att söka efter kandidater för anställning.


"Grafik" avser alla logotyper, knappar och andra grafiska komponenter i Talent Network, med undantag för betalda banderollannonser.


"Programmering" avser både klientsidans kod (t.ex. HTML, JavaScript osv.) och serversidans kod (t.ex. ASP, VBScript, databaser osv.) som används i Talent Network.


"Tjänster" avser alla tjänster som tillhandahålls av Talent Network eller dess ombud.


"Text" avser all text på varje sida i Talent Network, vare sig åsiktsbetonad, navigerande eller instruerande.


"Användare" avser alla fysiska personer eller enheter som använder någon del av Talent Network.


4. Immateriell egendom och godtagbart bruk av Talent Network och tjänster.


4.1 Allmänna användningsregler. Talent Network är avsett för personer som söker anställning och för arbetsgivare eller rekryterare som söker efter kandidater för anställning. Du samtycker till att när du använder Talent Network kommer du inte att:


(a) använda Talent Network på något sätt som kan: (i) leda till uppmuntran till eller utförande av kriminella handlingar, (ii) bryta mot någon tillämplig lag, (iii) leda till att vi blir föremål för ansvarsskyldighet inför någon tredje part,


(b) använda Talent Network för något annat ändamål än ditt eget bruk,


(c) skicka via e-post, överföra eller på annat sätt skrida innehåll som är ärekränkande, obscent, i strid mot copyright, vulgärt eller oanständigt eller som kan ha trakasserande, hotande, missbrukande eller hatfull inverkan eller som på annat sätt förnedrar eller avskräcker en person eller en grupp personer baserat på religion, kön, sexuell läggning, ras, etnisk tillhörighet, ålder eller handikapp,


(d) använda eller försöka använda motorer, manuell eller automatisk programvara, verktyg, enheter, agenter, skriptrobotar eller andra sätt, mekanismer eller processer (inklusive men webbläsare, spindlar, robotar, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera, söka, använda, "skrapa", "krypa", eller "spindla" några webbsidor eller några tjänster som tillhandahålls på Talent Network, förutom den sökmotor och de sökagenter som finns tillgängliga på Talent Network och andra allmänt tillgängliga webbläsare från tredje part (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Safari),


(e) göra reklam för eller förespråka tredje parts eller dina egna produkter eller tjänster, inklusive genom distribution av spam via e-post,


(f) avbryta eller försöka avbryta driften av Talent Network eller förhindra andra personers åtkomst till Talent Network. Du samtycker till att inte använda Talent Network för att distribuera virus, trojaner eller andra skadliga program samt


(g) använda eller försöka använda andra användares konton för att penetrera eller försöka penetrera säkerhetsfunktionerna i Talent Network.


Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avbryta, begränsa eller upphäva din åtkomst till Talent Network, utan särskilt meddelande därom, om vi har skälig anledning att tro att du har brutit mot någon av dessa begränsningar.

 

4.2 Regler för dokument som anslås: Du samtycker till att när du använder Talent Network och när du anslår dokument kommer du inte att:
(a) anslå något dokument på Talent Network som innehåller: (i) webbadresser eller länkar till webbplatser, (ii) copyright-skyddat material (såvida du inte är copyright-innehavaren eller har innehavarens tillstånd att anslå det copyright-skyddade materialet), (iii) affärshemligheter (såvida du inte äger dem eller har ägarens tillstånd att anslå dem), (iv) material som gör intrång i eller tillskansar sig andra immateriella rättigheter eller bryter mot andras rätt till integritet eller publicitet, (v) nyckelord eller nyckelord med vit text (inklusive ord som är inbäddade i dokumentet och dolda så att användaren inte kan se dem), (vi) något som är diskriminerande, sexuellt tydligt, obscent, ärekränkande, nedsättande, hotande, trakasserande, missbrukande eller hatfullt eller (vii) något som kan vara generande eller stötande för andra personer eller enheter och


(b) använda dokument i syfte att: (i) uppträda som en annan levande eller död person, (ii) anslå falsk, felaktig eller vilseledande information, åsikter eller meddelanden (kommersiella eller annat) eller kedjebrev, (iii) anslå annonser eller affärsrelaterade värvningar (inklusive men ej begränsat till e-postbehandlare, pyramidplaner eller "klubbmedlemskap"), dock med undantag för att vi kan ge arbetsgivare tillstånd att anslå vissa affärstillfällen som kräver en förskotts- eller periodisk betalning eller endast betalar provision, varvid vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande placera ett sådant dokument på en särskilt avsedd plats på Talent Network eller att avlägsna anslaget helt och hållet för att skydda användarna om vi bedömer att beskrivningen är bedräglig eller otillfredsställande.


Du bekräftar och samtycker till att alla dokument måste vara tillräckligt detaljerade för att ge användaren en klar och tydlig beskrivning av jobbtillfällets beskaffenhet och krav eller, när användare söker efter lediga platser, dina kvalifikationer som kandidat för anställning. Dokument som uppmanar användaren att "begära mer information via e-post" tillåts ej. Dokument från tredje part som tar ut en avgift eller begränsar fullständig åtkomst till all CV-information är förbjudna.


Vi har ingen skyldighet att övervaka de dokument som anslås på Talent Network, men vi förbehåller oss rätten att kontrollera slumpvalda dokument. Dokument som befinns överträda ovanstående regler kan efter vårt eget gottfinnande avlägsnas när som helst och utan meddelande därom.

4.3 Rättigheter till immateriell egendom. Din användning av Talent Network innebär inte att du beviljas någon rättighet i anknytning till vår eller tredje parts immateriella egendom i Talent Network och dess innehåll. Du har ej rätt att kopiera, reproducera, återutge, hämta, anslå, sända ut, spela in, överföra, utnyttja kommersiellt, redigera, sprida eller tillgängliggöra till allmänheten eller på något sätt distribuera tjänsterna, webbsidorna eller materialet på Talent Network eller datorkoden till de element som utgör Talent Network på annat sätt än för eget bruk. Med förbehåll för det föregående har du rätt att hämta obetydliga utdrag av innehållet på Talent Network i syfte att granska det, dock under förutsättning att du inte skapar fler än en kopia av informationen. All användning än den som medges enligt denna paragraf 4.3 [sic] får endast ske med vårt föregående uttryckliga godkännande.


4.4 Inlämningar från användare. Vi tar gärna emot dina kommentarer om tjänsterna och Talent Network och vi uppskattar att du hör av dig. Kom dock ihåg att vi inte tar emot eller tar hänsyn till kreativa idéer, förslag, uppfinningar eller material utöver det som vi har bett specifikt om. Om du skickar in feedback om tjänsterna ber vi att du lämnar tydliga kommentarer och inte skickar in kreativa idéer, förslag, uppfinningar eller material. Om du trots denna uppmaning skickar in kreativa förslag, idéer, ritningar, koncept, uppfinningar eller annan information till oss via Talent Network ("inlämning från användare") beviljar du oss rätten att använda detta material enligt vårt eget gottfinnande, inklusive och utan begränsning i syfte att redigera, kopiera, reproducera, avslöja, anslå och avlägsna materialet från Talent Network.


5. Andra specifika regler för användning av webbplatsen.


5.1 Du intygar att:


(a) du är minst 16 år eller äldre och att om du är yngre än 18 år eller myndighetsåldern i din jurisdiktion så kommer du endast att använda Talent Network och tjänsterna under överinseende av en förälder, förmyndare eller annan ansvarig vuxen person,


(b) all information och alla uppgifter du ger oss (inklusive vid registreringstillfället) alltid är sanna, korrekta och aktuella i alla avseenden,


(c) du kommer att efterleva de begränsningar av din användning av Talent Network som framställs i paragraf 4.1 och som framställs i andra delar av dessa villkor och att du inte kommer att använda (eller planera, uppmuntra eller hjälpa andra att använda) Talent Network för något ändamål eller på något sätt som är är förbjudet enligt dessa villkor eller tillämplig lag.


5.2 Du samtycker till att gottgöra oss för alla anspråk eller skadestånd (inklusive alla advokatarvoden i samband med sådana anspråk eller skadestånd) som härstammar från tredje part med avseende på något ärende i samband med eller som uppstår genom din användning av Talent Network, inklusive alla brott eller misstänkta brott mot dessa villkor eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.


6. Våra juridiska skyldigheter samt begränsning av ansvarsskyldighet.


6.1 Ingenting i dessa villkor skall utesluta eller begränsa vårt ansvar för bedräglig och missvisande framställning eller för dödsfall eller personskador som orsakas av vår, våra anställdas eller våra ombuds försumlighet.


6.2 Vi åtar oss inget ansvar för eventuella skador på ditt datasystem eller dataförluster som uppstår genom din användning av Talent Network och vi kan inte garantera att filer som du hämtar är fria från virus, kontaminering eller destruktiva egenskaper.


6.3 Vi garanterar inte att Talent Network kommer att vara fritt från avbrott och i fullt fungerande skick.


6.4 Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier avseende sanningsenligheten, noggrannheten, fullständigheten, punktligheten eller tillförlitligheten hos dokument som läggs upp av användare, eller avseende andra kommunikationssätt som användare utnyttjar. Dokument kan innehålla felaktigheter eller tryckfel. Du samtycker till att all förlitan på dokument som anslås av användare eller alla andra former av kommunikation med användare sker på din egen risk.


6.5 Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier avseende innehållet i Talent Network, inklusive och utan begränsning brutna länkar, felaktigheter eller tryckfel.


6.6 Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier avseende tjänsternas effektivitet eller deras punktlighet med avseende på att uppfylla dina anställningsmål. Vi garanterar inte att tjänsterna kommer att leda till att du blir anställd och vi har inget ansvar för några beslut om affärer, anställningsförhållanden, nyanställning eller löner.


6.7 Talent Network kan omfatta länkar till webbplaster som tillhör tredje part. Dessa länkar tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl och det faktum att vi lägger in dem innebär inte att vi rekommenderar innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. Vi har inget ansvar för innehållet på länkade tredjepartswebbplatser och vi gör inga framställningar avseende innehållet eller noggrannheten i material på sådana tredjepartswebbplatser. Om du väljer att följa länkar till tredjepartswebbplatser gör du detta på egen risk.


6.8 Undantaget det som uttryckligen framställs i dessa villkor tillhandahålls Talent Network i befintligt skick och på basis av tillgänglighet. Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier (vare sig uttryckliga eller underförstådda) med avseende på Talent Network eller dess innehåll, inklusive och utan begränsning alla råd som ges (på personlig eller allmän basis) och arbetsgivares uttalanden på eller via Talent Network. Alla beslut du fattar och alla åtgärder du vidtar baserat på information du får på eller via Talent Network genomförs efter ditt eget gottfinnande och på egen risk. Ingenting i denna paragraf 6 skall begränsa dina lagstadgade rättigheter (inklusive din rätt till en rimlig tjänstestandard).


6.9 Vår ansvarsskyldighet (och våra styrelsemedlemmars, direktörers, aktieägares, anställdas, dotterbolags, filialers, ombuds eller annonsörers ansvarsskyldighet) genom avtal, åtalbar handling (inklusive försumlighet eller brott mot lagstadgad skyldighet), missvisande framställning, restitution eller annat sätt som uppstår i samband med dessa villkor skall begränsas till det totala belopp användaren har betalt under avtalet eller, om inga pengar har betalats, till 1000 kr.


7. Användarinformation och integritetspolicy.


7.1 Du måste registrera dig på Talent Network för att få tillgång till funktionerna i Talent Network och du kommer att bli ombedd att skapa ett konto och förse Talent Network med vissa uppgifter, inklusive men ej begränsat till en giltig e-postadress ("användarinformation") och ett lösenord. Du kan skapa en profil när du blir medlem i vårt Talent Network genom att klicka på knappen högst upp på sidan.


7.2 Du ansvarar för att hålla ditt lösenord och användarnamn i Talent Network hemliga och du ansvarar även för alla aktiviteter som genomförs under dem. Vi har inga metoder för att bekräfta att varje användare är den person han eller hon utger sig för att vara och vi har ingen ansvarsskyldighet om ditt lösenord och användarnamn används av någon annan. Du samtycker till att omedelbart underrätta oss om obehörig användning av ditt lösenord och användarnamn som kommer till din kännedom.

7.4 Du måste läsa vår integritetspolicy, som innehåller viktig information om hur dina personliga uppgifter används och annan information avseende din integritet och våra säkerhetsprocesser och -regler. Vi kommer att samarbeta med polismyndigheten eller följa domstolsbeslut när vi ombeds eller beordras att avslöja identiteten på eller hitta någon som bryter mot paragraf 5.1 eller vidta andra brottsförebyggande eller -detekterande åtgärder eller åtgärder för att gripa eller åtala brottslingar. Det kan förekomma andra omständigheter under vilka vi enligt lagen måste avslöja uppgifter om dig och din användning av Talent Network.


8. Allmänt. I händelse av en tvist mellan dig och oss avseende dessa villkor skall lagarna i Sverige gälla. Om du vill dra oss inför rätta måste du göra det i domstolar i Sverige, varvid du kan initiera processen där.

Integritetspolicy


O. Kavli AB respekterar varje individs personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur vi som företag (”Personuppgiftsansvarig”), nedan omnämnd ”Kavli”, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med användning av våra eller våra samarbets-partners webbplatser.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt, tillsammans med andra uppgif-ter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t ex namn och kontaktuppgifter, CV, fotografier, tävlingsbidrag och ärendeinformation utgör personuppgifter.

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in?

När du besöker eller använder våra hemsidor kan vi komma att samla in sådana uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t ex ditt namn, postadress, e-postadress och mobil-nummer.

  • Vi behandlar dokumentation i form av ansökningshandlingar du bifogar till en ansökan till en utlyst tjänst. Vi behandlar även noteringar som görs vid inhämtande av referenser / i intervjusituationer.
  • Om du deltar i tävlingar eller andra marknadsaktiviteter som anordnas inom något av Kavlis varumärken kan tävlingsbidrag och andra uppgifter om dig som är nödvändiga, t ex för att administrera vinster, komma att behandlas.
  • I övrig kommunikation med oss, t ex vid frågor till vår kundtjänst, kan vi förutom dina kontaktuppgifter komma att behandla t ex ärendeinformation och andra uppgifter som du lämnar om dig själv.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

  • För att kommunicera med dig och administrera ditt ärende (t ex vid ansökningar eller reklamationer)
  • För att administrera event, tävlingar och vinster
  • För att kunna hantera och bemöta ev. rättsliga krav, t ex vid en tvist För alla andra ändamål inhämtar vi i förväg ditt samtycke.

Vilka personuppgifter lämnar vi ut?

Kavli kan komma att anlita externa samarbetspartners för att utföra uppgifter för företagets räkning. De bolag som behandlar personuppgifter för Kavlis räkning gör det under ett s k ”Personuppgiftsbiträdesavtal”, som innebär att de ska följa våra riktlinjer för säkerhet och sekretess samt uppfylla kraven enligt Dataskyddsförordningen. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till något annat företag. Dock kan vi tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling

O. Kavli AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och Dataskyddsförordningen i samband med t ex rekrytering och kundtjänstärenden.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen:

  • Ansökningshandlingar för icke anställda sparas i två år. Övriga ansökningshandlingarsparas i enlighet med Kavlis arkiveringsplan.
  • Tävlingsinformation sparas tills tävlingen är avslutad och vinnare utsedd
  • Personuppgifter vid reklamationsärenden lagras för innevarande och närmast föregående år

Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att de inte längre går att koppla till dig.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Kavli värnar om en hög säkerhet för lagrade personuppgifter och bedömer och vidtar löpande de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi lagrar och behandlar om dig. Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål rörande företagets behandling av personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

Kontakt

Om du har några frågor rörande O. Kavli AB:s behandling av dina personuppgifter, vänligenkontakta företagets Dataskyddsombud via kavli@kavli.se.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.