Integritets- och cookie-policy för Talent Network Privacy

Detta dokument framställer CareerBuilder Nordic AB:s (”vi”, ”oss” och ”vår”) RISE integritets- och cookie-policy och förklarar hur vi använder dina personliga uppgifter (dvs. alla personidentifierande uppgifter om dig, som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress och som allmänt benämns ”dina uppgifter” i denna policy) som samlas in via RISE. Denna integritetspolicy (tillsammans med våra användningsvillkor infoga länk till webbplatsvillkoren) framställer grunden till hur personliga uppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller kommer att bearbetas av oss. Läs det nedanstående noggrant för att förstå våra synpunkter och metoder avseende dina personliga uppgifter och hur vi behandlar dem.

Vem är vi?

CareerBuilder Nordic AB (”CareerBuilder”) är ett företag registrerat i Sverige (reg.-nr.556665-3159) med huvudkontor på Arenavägen 39, 121 77 Stockholm.

Information som vi samlar in

Du behöver inte registrera några personliga uppgifter för att kunna utföra jobbsökningar eller läsa innehållsdelarna på Talent Network-platsen.

Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

 • uppgifter som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på Talent Network-platsen eller uppgifter du förser oss med på annat sätt. Detta omfattar uppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för att använda platsen (inklusive e-postadress, namn, adress och/eller telefonnummer, befattning, geografisk plats, utbildning och erfarenhet). Vi kan också be dig om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats,
 • om du kontaktar oss kan vi spara information om korrespondensen,
 • information om dina besök på vår Talent Network-plats (inklusive men ej begränsat till allmän information om användare som skaffar åtkomst till eller använder Talent Network-platsen, såsom antalet användare som ansökte om jobb eller registrerade sig på Talent Network-platsen, internet-protokolladresser, typ av webbläsare, webbläsarens språkinställning, hänvisande/utgångswebbplatser och -webbadresser, annan webbläsarhistorik, typ av plattform, antal klick, domännamn, ingångssidor, visade sidor och dessa sidors ordningsföljd, mängd tid spenderad på vissa sidor samt datum och tidpunkt).

 

Hur vi använder dina uppgifter
Vi använder dina uppgifter på följande sätt:

 • för att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på ett sätt som är så effektivt som möjligt för dig och för den enhet du använder,
 • för att förse dig med den information du begär från oss samt för att rekommendera relevanta lediga jobb som enligt vår mening kan vara av intresse för dig, förutsatt att du har givit ditt medgivande till att bli kontaktad för sådana ändamål. Vi kommer även att använda dina uppgifter för att skicka ut e-postpåminnelser, meddelanden om matchande jobb, information om nya produktutgåvor samt för att be dig om feedback och synpunkter. Sådana e-postmeddelanden kommer att innehålla länkar för hantering av inställningar och, i tillämpliga fall, länkar till avbeställning som du kan använda om du inte längre vill ta emot sådana e-postmeddelanden,
 • för att förse arbetsgivare med information om dig och ditt potentiella intresse i jobb som anslås på Talent Network-platsen. Sådana arbetsgivare kan använda dina uppgifter för att kontakta dig, förutsatt att du har givit ditt medgivande till att bli kontaktad för sådana ändamål. Observera att när du går med i Talent Network eller ansöker om ett jobb via Talent Network-platsen kommer de uppgifter du lämnar inte bara att läggas in i Talent Network-databasen, utan de läggs även in i arbetsgivarens databas. I sådana fall kommer arbetsgivarens användning av uppgifterna att bli föremål för arbetsgivarens integritetspolicy och vi har inget ansvar för det företagets användning av dina uppgifter samt
 • för att underrätta dig om ändringar i vår tjänst.Avslöjande av dina uppgifter

Då och då kan det hända att vi avslöjar dina personliga uppgifter till någon medlem i vår grupp, dvs. våra dotterbolag, vårt övergripande holdingbolag samt dess dotterbolag.
 Vi kan avslöja dina personliga uppgifter till tredje part:

 • om vi säljer eller köper något företag eller någon tillgång, varvid vi kan komma att avslöja dina personliga uppgifter för den tilltänkta säljaren eller köparen av företaget eller tillgången,
 • om vi är skyldiga att avslöja specifik användarinformation när vi fastställer att sådant avslöjande är nödvändigt för att efterleva juridiska skyldigheter eller i syfte att genomdriva eller tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal eller för att skydda Talent Networks eller andra Talent Network-användares intressen eller säkerhet.Andra webbplatser

Talent Network-platsen kan då och då innehålla länkar till och från andra webbplatser och till innehåll som lagras på andra webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du komma håg att varje plats har sin egen integritetspolicy och att vi inte åtar oss något som hest ansvar för sådan policy. Kontrollera dessa policies innan du skickar in några personliga uppgifter till dessa webbplatser.Cookies och Google Analytics

Det kan hända att vi samlar in information om din dator, inklusive, i mån av tillgänglighet, IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare, för systemadministrationsändamål och för att rapportera sammanlagd information till arbetsgivare som använder Talent Network för att söka efter kandidater.
Av samma anledning kan det hända att vi skaffar information om din allmänna internet-användning genom att använda en cookie-fil som lagras på hårddisken i din dator. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och att erbjuda en bättre och mer personanpassad tjänst. De ger oss möjlighet att:

 • lagra information om dina inställningar som tidigare visade jobb och jobbsökningar genomförda med din dator, så att vi kan anpassa vår webbplats och visa dig jobbrekommendationer i enlighet med dina intressen,
 • snabba upp dina sökningar samt
 • känna igen dig när du återvänder till vår webbplats, utan att ständigt uppmana dig att logga in. Du bör dock vara medveten om att om ditt system är utan aktivitet längre än en timme kommer cookie-filen att utgå, vilket tvingar dig att logga in igen för att fortsätta sessionen. Detta förhindrar obehörig åtkomst till dina uppgifter när du inte befinner dig vid datorn.

De flesta webbläsarna ger dig möjlighet att radera cookies från hårddisken i din dator, blockera alla cookies eller få en varning innan du medger att en cookie lagras. Du kan få anvisningar om hur man raderar eller avaktiverar cookies genom att klicka här. Kom dock ihåg att om du raderar eller avaktiverar cookies kan det hända att vissa Talent Network-funktioner inte fungerar. Om du inte har ställt in din webbläsare så att den vägrar cookies kommer vårt system att utfärda cookies när du loggar in på vår Talent Network-plats. Om du vill veta mer om cookies och hur de fungerar kan du besöka följande webbplatser: http://www.allaboutcookies.org och http://www.youronlinechoices.com.
Vi arbetar också med Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att samla in information om vissa delar av våra användares besök på Talent Network-platsen (inklusive IP-adresser) och de resurser de använder där. Google Analytics förser oss med rapporter baserade på denna information, i syfte att hjälpa oss förstå hur besökare använder Talent Network-platsen. Google Analytics kommer inte att överföra den information som samlas in till någon tredje part förutom när detta krävs enligt lagen. Observera att vi inte kommer att använda Google Analytics för att samla in några personidentifierande uppgifter och att vi inte kommer att förknippa information som vi ger Google Analytics med dina uppgifter. Google Analytics-cookies ligger kvar i din dator under mellan trettio minuter och två år räknat från det datum de skapades/uppdaterades, förutsatt att du inte raderar dem innan de utgår. Mer information om Google Analytics finns på http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Datasäkerhet

 

Säkerheten för personliga uppgifter är viktig för oss. Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker. Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina personliga uppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter när de överförs till vår webbplats. All överföring sker på din egen risk. När vi väl har tagit emot dina uppgifter kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi söker ständigt efter nya sätt att förbättra denna webbplats. Det kan hända att vi då och då gör ändringar i denna integritetspolicy. Alla sådana ändringar träder i kraft och med att de anslås på webbplatsen och du anses ha samtyckt till ändringarna genom din fortsatta användning av webbplatsen. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den [8 februari 2012]

 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna med frågor om denna integritetspolicy eller om uppgifter vi har om dig genom att skicka e-post till info@careerbuilder.se Du kan också skicka ett brev med reguljär post till:


Arenavägen 39, 121 77 Stockholm


Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter vi har om dig. Om du vill ha en kopia på en del eller samtliga uppgifter vi lagrar om dig kan du kontakta oss på info@careerbuilder.se. Vi tar eventuellt ut en avgift på 100 kr för detta.
Vi vill försäkra oss om att dina uppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort uppgifter som du anser vara felaktiga genom att kontakta oss på info@careerbuilder.se.
Du har rätt att be oss att inte använda dina personliga uppgifter för marknadsföringsändamål. Om du vill ändra dina inställningar för marknadsföring eller avbeställa kan du kontakta oss på info@careerbuilder.se.
Vi hoppas att du kommer att vara tillfreds med vårt sätt att hantera dina uppgifter. Du har alltid rätt att lämna in klagomål om våra aktiviteter till Information Commissioner – ytterligare information finns på www.ico.gov.uk.

RISE uppdrag

Vårt uppdrag är att vara ett internationellt konkurrenskraftigt industriforskningsinstitut som verkar för hållbar tillväxt i Sverige, genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Med uppdraget följer också en skyldighet att hantera alla typer av information på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom informationens hela livscykel.

Beskrivning

Vi ska hantera all information korrekt utan att hindra eller försvåra lärandet och samarbetet i det dagliga arbetet. För att säkerställa korrekt hantering ska all personal ha kunskap om gällande informationssäkerhetsregler.

Vi ska hantera all information, oavsett form, så att vi lever upp till de krav vår verksamhet ställer. Likaså ska vi säkerställa att krav på informationshantering i gällande lagstiftning och krav ställda av stater, myndigheter, kunder, intressenter och medarbetare uppfylls, både med avseende på konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. Vidare strävar vi alltid efter att hantera information inom EU/EES.

Vi ska hantera all information på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom informationens hela livscykel; skapa – publicera – använda – arkivera - gallra. Alla berörda ska känna tillit till att information hanteras på ett vederbörligt sätt avseende både hantering, lagring, förvaring, spridning och destruktion, genom hela livscykeln.

I Riktlinjer för informationsklassning inom RISE definieras klassning av konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet.

I Riktlinjer för Informationssäkerhet inom RISE definieras krav relaterat till förväntat användande av och beskaffenhet hos RISE IT-resurser.

Hantering av personuppgifter

Vi ska endast samla in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för de ändamål till vilka de samlats in. Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade, samt inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

Vi ska säkerställa att behandling av personuppgifter sker med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att personuppgifter skall skyddas mot obehörig eller otillåten förlust, förstöring eller skada. Vi ska lagra uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det syfte till vilket uppgifterna samlades in eller så länge det krävs enligt speciallagstiftning, t.ex. bokföringslagen.

Vi ska ha mål och riktlinjer för all behandling av information inklusive personuppgifter. Vi ska följa fastställda rutiner och processer avseende all behandling av personuppgifter.

I Riktlinjer för hantering av personuppgifter inom RISE definieras specifika krav kopplat till insamling, behandling, lagring, gallring samt hantering av registerutdrag och begäran om ändring, begränsning eller radering.

RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr. 556464–6874, Box 857, 501 15 Borås (nedan ”RISE”) vill behandla personuppgifter om dig i syfte att registrera dig som kandidat till en tjänst hos oss eller registrera din intresseanmälan i vår kandidatbank samt för att följa upp rekryteringen efter den avslutats.

Personuppgiftsansvar

RISE är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med din ansökan och ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt i förhållande till gällande lagstiftning.

Laglig Grund

Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på att du samtycker till behandlingen. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som kandidat och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den aktuella tjänsten eller för andra tjänster inom RISE.

Behandling Av Personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som kandidat och för att göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den tjänst som platsannonsen avser. Den information du lämnar till oss i rekryteringsprocessen kan komma att delges, förutom ansvarig rekryterare, anställande chef eller andra personer inom RISE som är involverade i rekryteringsprocessen och som har behov av informationen. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst inom RISE som du inte ansökt till. Vi delar även de uppgifter du lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, t.ex. för att du skall kunna genomföra personlighetstester i samband med rekryteringsprocessen. Vi delar aldrig din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte.

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs samt att obehöriga personer inte får tillgång till dem.

Känsliga Personuppgifter

Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna information. Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas under ett (1) år från den dag då du skickade in din ansökan oavsett om du sökt en specifik ledig tjänst eller lämnat en spontanansökan. Därefter kommer uppgifterna att gallras och raderas. Uppgifterna kan dock komma att lagras under längre tid om speciallagstiftning så kräver.

Genom att kryssa i rutan accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen ovan.