Villkor

1. Inledning och information om oss.

Läs igenom denna webbsida noggrant. Dessa villkor ("villkor") är de villkor under vilka denna webbplats RISE görs tillgänglig för dig ("du"/"dig"). Klicka här [Godkänn] för att samtycka till dessa villkor.
Vi är CareerBuilder Nordic AB, ett företag registrerat i Sverige (reg.-nr.556665-3159) med huvudkontor på Arenavägen 39, 121 77 Stockholm ("vi"/"oss"/"vår"/"CareerBuilder").
Om du har frågor, klagomål eller kommentarer om Talent Network kan du kontakta oss på [info@careerbuilder.se] eller skriva till oss på ovanstående adress. Vi skickar information till dig på den adress du angav när du registrerade dig.

2. Ändringar i dessa villkor. Vi söker ständigt efter sätt att förbättra detta talangnätverk. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst göra ändringar i villkoren. Om du inte samtycker till en ändring i villkoren måste du omedelbart sluta använda Talent Network.


3. Definitioner. Följande definitioner är tillämpliga för dessa villkor.


"Innehåll" avser all text, grafik, design och programmering som används i Talent Network.


"Design" avser färgkombinationerna och sidolayouten i Talent Network.


"Dokument" avser innehåll som anslås på Talent Network, vare sig jobb eller CV.


"Arbetsgivare" avser en fysisk person eller en enhet som använder Talent Network för att anslå ett ledigt jobb eller av någon anledning använder tjänsterna i syfte att söka efter kandidater för anställning.


"Grafik" avser alla logotyper, knappar och andra grafiska komponenter i Talent Network, med undantag för betalda banderollannonser.


"Programmering" avser både klientsidans kod (t.ex. HTML, JavaScript osv.) och serversidans kod (t.ex. ASP, VBScript, databaser osv.) som används i Talent Network.


"Tjänster" avser alla tjänster som tillhandahålls av Talent Network eller dess ombud.


"Text" avser all text på varje sida i Talent Network, vare sig åsiktsbetonad, navigerande eller instruerande.


"Användare" avser alla fysiska personer eller enheter som använder någon del av Talent Network.


4. Immateriell egendom och godtagbart bruk av Talent Network och tjänster.


4.1 Allmänna användningsregler. Talent Network är avsett för personer som söker anställning och för arbetsgivare eller rekryterare som söker efter kandidater för anställning. Du samtycker till att när du använder Talent Network kommer du inte att:


(a) använda Talent Network på något sätt som kan: (i) leda till uppmuntran till eller utförande av kriminella handlingar, (ii) bryta mot någon tillämplig lag, (iii) leda till att vi blir föremål för ansvarsskyldighet inför någon tredje part,


(b) använda Talent Network för något annat ändamål än ditt eget bruk,


(c) skicka via e-post, överföra eller på annat sätt skrida innehåll som är ärekränkande, obscent, i strid mot copyright, vulgärt eller oanständigt eller som kan ha trakasserande, hotande, missbrukande eller hatfull inverkan eller som på annat sätt förnedrar eller avskräcker en person eller en grupp personer baserat på religion, kön, sexuell läggning, ras, etnisk tillhörighet, ålder eller handikapp,


(d) använda eller försöka använda motorer, manuell eller automatisk programvara, verktyg, enheter, agenter, skriptrobotar eller andra sätt, mekanismer eller processer (inklusive men webbläsare, spindlar, robotar, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera, söka, använda, "skrapa", "krypa", eller "spindla" några webbsidor eller några tjänster som tillhandahålls på Talent Network, förutom den sökmotor och de sökagenter som finns tillgängliga på Talent Network och andra allmänt tillgängliga webbläsare från tredje part (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Safari),


(e) göra reklam för eller förespråka tredje parts eller dina egna produkter eller tjänster, inklusive genom distribution av spam via e-post,


(f) avbryta eller försöka avbryta driften av Talent Network eller förhindra andra personers åtkomst till Talent Network. Du samtycker till att inte använda Talent Network för att distribuera virus, trojaner eller andra skadliga program samt


(g) använda eller försöka använda andra användares konton för att penetrera eller försöka penetrera säkerhetsfunktionerna i Talent Network.


Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avbryta, begränsa eller upphäva din åtkomst till Talent Network, utan särskilt meddelande därom, om vi har skälig anledning att tro att du har brutit mot någon av dessa begränsningar.

 

4.2 Regler för dokument som anslås: Du samtycker till att när du använder Talent Network och när du anslår dokument kommer du inte att:
(a) anslå något dokument på Talent Network som innehåller: (i) webbadresser eller länkar till webbplatser, (ii) copyright-skyddat material (såvida du inte är copyright-innehavaren eller har innehavarens tillstånd att anslå det copyright-skyddade materialet), (iii) affärshemligheter (såvida du inte äger dem eller har ägarens tillstånd att anslå dem), (iv) material som gör intrång i eller tillskansar sig andra immateriella rättigheter eller bryter mot andras rätt till integritet eller publicitet, (v) nyckelord eller nyckelord med vit text (inklusive ord som är inbäddade i dokumentet och dolda så att användaren inte kan se dem), (vi) något som är diskriminerande, sexuellt tydligt, obscent, ärekränkande, nedsättande, hotande, trakasserande, missbrukande eller hatfullt eller (vii) något som kan vara generande eller stötande för andra personer eller enheter och


(b) använda dokument i syfte att: (i) uppträda som en annan levande eller död person, (ii) anslå falsk, felaktig eller vilseledande information, åsikter eller meddelanden (kommersiella eller annat) eller kedjebrev, (iii) anslå annonser eller affärsrelaterade värvningar (inklusive men ej begränsat till e-postbehandlare, pyramidplaner eller "klubbmedlemskap"), dock med undantag för att vi kan ge arbetsgivare tillstånd att anslå vissa affärstillfällen som kräver en förskotts- eller periodisk betalning eller endast betalar provision, varvid vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande placera ett sådant dokument på en särskilt avsedd plats på Talent Network eller att avlägsna anslaget helt och hållet för att skydda användarna om vi bedömer att beskrivningen är bedräglig eller otillfredsställande.


Du bekräftar och samtycker till att alla dokument måste vara tillräckligt detaljerade för att ge användaren en klar och tydlig beskrivning av jobbtillfällets beskaffenhet och krav eller, när användare söker efter lediga platser, dina kvalifikationer som kandidat för anställning. Dokument som uppmanar användaren att "begära mer information via e-post" tillåts ej. Dokument från tredje part som tar ut en avgift eller begränsar fullständig åtkomst till all CV-information är förbjudna.


Vi har ingen skyldighet att övervaka de dokument som anslås på Talent Network, men vi förbehåller oss rätten att kontrollera slumpvalda dokument. Dokument som befinns överträda ovanstående regler kan efter vårt eget gottfinnande avlägsnas när som helst och utan meddelande därom.

4.3 Rättigheter till immateriell egendom. Din användning av Talent Network innebär inte att du beviljas någon rättighet i anknytning till vår eller tredje parts immateriella egendom i Talent Network och dess innehåll. Du har ej rätt att kopiera, reproducera, återutge, hämta, anslå, sända ut, spela in, överföra, utnyttja kommersiellt, redigera, sprida eller tillgängliggöra till allmänheten eller på något sätt distribuera tjänsterna, webbsidorna eller materialet på Talent Network eller datorkoden till de element som utgör Talent Network på annat sätt än för eget bruk. Med förbehåll för det föregående har du rätt att hämta obetydliga utdrag av innehållet på Talent Network i syfte att granska det, dock under förutsättning att du inte skapar fler än en kopia av informationen. All användning än den som medges enligt denna paragraf 4.3 [sic] får endast ske med vårt föregående uttryckliga godkännande.


4.4 Inlämningar från användare. Vi tar gärna emot dina kommentarer om tjänsterna och Talent Network och vi uppskattar att du hör av dig. Kom dock ihåg att vi inte tar emot eller tar hänsyn till kreativa idéer, förslag, uppfinningar eller material utöver det som vi har bett specifikt om. Om du skickar in feedback om tjänsterna ber vi att du lämnar tydliga kommentarer och inte skickar in kreativa idéer, förslag, uppfinningar eller material. Om du trots denna uppmaning skickar in kreativa förslag, idéer, ritningar, koncept, uppfinningar eller annan information till oss via Talent Network ("inlämning från användare") beviljar du oss rätten att använda detta material enligt vårt eget gottfinnande, inklusive och utan begränsning i syfte att redigera, kopiera, reproducera, avslöja, anslå och avlägsna materialet från Talent Network.


5. Andra specifika regler för användning av webbplatsen.


5.1 Du intygar att:


(a) du är minst 16 år eller äldre och att om du är yngre än 18 år eller myndighetsåldern i din jurisdiktion så kommer du endast att använda Talent Network och tjänsterna under överinseende av en förälder, förmyndare eller annan ansvarig vuxen person,


(b) all information och alla uppgifter du ger oss (inklusive vid registreringstillfället) alltid är sanna, korrekta och aktuella i alla avseenden,


(c) du kommer att efterleva de begränsningar av din användning av Talent Network som framställs i paragraf 4.1 och som framställs i andra delar av dessa villkor och att du inte kommer att använda (eller planera, uppmuntra eller hjälpa andra att använda) Talent Network för något ändamål eller på något sätt som är är förbjudet enligt dessa villkor eller tillämplig lag.


5.2 Du samtycker till att gottgöra oss för alla anspråk eller skadestånd (inklusive alla advokatarvoden i samband med sådana anspråk eller skadestånd) som härstammar från tredje part med avseende på något ärende i samband med eller som uppstår genom din användning av Talent Network, inklusive alla brott eller misstänkta brott mot dessa villkor eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.


6. Våra juridiska skyldigheter samt begränsning av ansvarsskyldighet.


6.1 Ingenting i dessa villkor skall utesluta eller begränsa vårt ansvar för bedräglig och missvisande framställning eller för dödsfall eller personskador som orsakas av vår, våra anställdas eller våra ombuds försumlighet.


6.2 Vi åtar oss inget ansvar för eventuella skador på ditt datasystem eller dataförluster som uppstår genom din användning av Talent Network och vi kan inte garantera att filer som du hämtar är fria från virus, kontaminering eller destruktiva egenskaper.


6.3 Vi garanterar inte att Talent Network kommer att vara fritt från avbrott och i fullt fungerande skick.


6.4 Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier avseende sanningsenligheten, noggrannheten, fullständigheten, punktligheten eller tillförlitligheten hos dokument som läggs upp av användare, eller avseende andra kommunikationssätt som användare utnyttjar. Dokument kan innehålla felaktigheter eller tryckfel. Du samtycker till att all förlitan på dokument som anslås av användare eller alla andra former av kommunikation med användare sker på din egen risk.


6.5 Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier avseende innehållet i Talent Network, inklusive och utan begränsning brutna länkar, felaktigheter eller tryckfel.


6.6 Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier avseende tjänsternas effektivitet eller deras punktlighet med avseende på att uppfylla dina anställningsmål. Vi garanterar inte att tjänsterna kommer att leda till att du blir anställd och vi har inget ansvar för några beslut om affärer, anställningsförhållanden, nyanställning eller löner.


6.7 Talent Network kan omfatta länkar till webbplaster som tillhör tredje part. Dessa länkar tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl och det faktum att vi lägger in dem innebär inte att vi rekommenderar innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. Vi har inget ansvar för innehållet på länkade tredjepartswebbplatser och vi gör inga framställningar avseende innehållet eller noggrannheten i material på sådana tredjepartswebbplatser. Om du väljer att följa länkar till tredjepartswebbplatser gör du detta på egen risk.


6.8 Undantaget det som uttryckligen framställs i dessa villkor tillhandahålls Talent Network i befintligt skick och på basis av tillgänglighet. Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier (vare sig uttryckliga eller underförstådda) med avseende på Talent Network eller dess innehåll, inklusive och utan begränsning alla råd som ges (på personlig eller allmän basis) och arbetsgivares uttalanden på eller via Talent Network. Alla beslut du fattar och alla åtgärder du vidtar baserat på information du får på eller via Talent Network genomförs efter ditt eget gottfinnande och på egen risk. Ingenting i denna paragraf 6 skall begränsa dina lagstadgade rättigheter (inklusive din rätt till en rimlig tjänstestandard).


6.9 Vår ansvarsskyldighet (och våra styrelsemedlemmars, direktörers, aktieägares, anställdas, dotterbolags, filialers, ombuds eller annonsörers ansvarsskyldighet) genom avtal, åtalbar handling (inklusive försumlighet eller brott mot lagstadgad skyldighet), missvisande framställning, restitution eller annat sätt som uppstår i samband med dessa villkor skall begränsas till det totala belopp användaren har betalt under avtalet eller, om inga pengar har betalats, till 1000 kr.


7. Användarinformation och integritetspolicy.


7.1 Du måste registrera dig på Talent Network för att få tillgång till funktionerna i Talent Network och du kommer att bli ombedd att skapa ett konto och förse Talent Network med vissa uppgifter, inklusive men ej begränsat till en giltig e-postadress ("användarinformation") och ett lösenord. Du kan skapa en profil när du blir medlem i vårt Talent Network genom att klicka på knappen högst upp på sidan.


7.2 Du ansvarar för att hålla ditt lösenord och användarnamn i Talent Network hemliga och du ansvarar även för alla aktiviteter som genomförs under dem. Vi har inga metoder för att bekräfta att varje användare är den person han eller hon utger sig för att vara och vi har ingen ansvarsskyldighet om ditt lösenord och användarnamn används av någon annan. Du samtycker till att omedelbart underrätta oss om obehörig användning av ditt lösenord och användarnamn som kommer till din kännedom.

7.4 Du måste läsa vår integritetspolicy, som innehåller viktig information om hur dina personliga uppgifter används och annan information avseende din integritet och våra säkerhetsprocesser och -regler. Vi kommer att samarbeta med polismyndigheten eller följa domstolsbeslut när vi ombeds eller beordras att avslöja identiteten på eller hitta någon som bryter mot paragraf 5.1 eller vidta andra brottsförebyggande eller -detekterande åtgärder eller åtgärder för att gripa eller åtala brottslingar. Det kan förekomma andra omständigheter under vilka vi enligt lagen måste avslöja uppgifter om dig och din användning av Talent Network.


8. Allmänt. I händelse av en tvist mellan dig och oss avseende dessa villkor skall lagarna i Sverige gälla. Om du vill dra oss inför rätta måste du göra det i domstolar i Sverige, varvid du kan initiera processen där.

RISE uppdrag

Vårt uppdrag är att vara ett internationellt konkurrenskraftigt industriforskningsinstitut som verkar för hållbar tillväxt i Sverige, genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Med uppdraget följer också en skyldighet att hantera alla typer av information på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom informationens hela livscykel.

Beskrivning

Vi ska hantera all information korrekt utan att hindra eller försvåra lärandet och samarbetet i det dagliga arbetet. För att säkerställa korrekt hantering ska all personal ha kunskap om gällande informationssäkerhetsregler.

Vi ska hantera all information, oavsett form, så att vi lever upp till de krav vår verksamhet ställer. Likaså ska vi säkerställa att krav på informationshantering i gällande lagstiftning och krav ställda av stater, myndigheter, kunder, intressenter och medarbetare uppfylls, både med avseende på konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. Vidare strävar vi alltid efter att hantera information inom EU/EES.

Vi ska hantera all information på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom informationens hela livscykel; skapa – publicera – använda – arkivera - gallra. Alla berörda ska känna tillit till att information hanteras på ett vederbörligt sätt avseende både hantering, lagring, förvaring, spridning och destruktion, genom hela livscykeln.

I Riktlinjer för informationsklassning inom RISE definieras klassning av konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet.

I Riktlinjer för Informationssäkerhet inom RISE definieras krav relaterat till förväntat användande av och beskaffenhet hos RISE IT-resurser.

Hantering av personuppgifter

Vi ska endast samla in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för de ändamål till vilka de samlats in. Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade, samt inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

Vi ska säkerställa att behandling av personuppgifter sker med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att personuppgifter skall skyddas mot obehörig eller otillåten förlust, förstöring eller skada. Vi ska lagra uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det syfte till vilket uppgifterna samlades in eller så länge det krävs enligt speciallagstiftning, t.ex. bokföringslagen.

Vi ska ha mål och riktlinjer för all behandling av information inklusive personuppgifter. Vi ska följa fastställda rutiner och processer avseende all behandling av personuppgifter.

I Riktlinjer för hantering av personuppgifter inom RISE definieras specifika krav kopplat till insamling, behandling, lagring, gallring samt hantering av registerutdrag och begäran om ändring, begränsning eller radering.

RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr. 556464–6874, Box 857, 501 15 Borås (nedan ”RISE”) vill behandla personuppgifter om dig i syfte att registrera dig som kandidat till en tjänst hos oss eller registrera din intresseanmälan i vår kandidatbank samt för att följa upp rekryteringen efter den avslutats.

Personuppgiftsansvar

RISE är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med din ansökan och ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt i förhållande till gällande lagstiftning.

Laglig Grund

Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på att du samtycker till behandlingen. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som kandidat och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den aktuella tjänsten eller för andra tjänster inom RISE.

Behandling Av Personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som kandidat och för att göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den tjänst som platsannonsen avser. Den information du lämnar till oss i rekryteringsprocessen kan komma att delges, förutom ansvarig rekryterare, anställande chef eller andra personer inom RISE som är involverade i rekryteringsprocessen och som har behov av informationen. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst inom RISE som du inte ansökt till. Vi delar även de uppgifter du lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, t.ex. för att du skall kunna genomföra personlighetstester i samband med rekryteringsprocessen. Vi delar aldrig din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte.

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs samt att obehöriga personer inte får tillgång till dem.

Känsliga Personuppgifter

Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna information. Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas under ett (1) år från den dag då du skickade in din ansökan oavsett om du sökt en specifik ledig tjänst eller lämnat en spontanansökan. Därefter kommer uppgifterna att gallras och raderas. Uppgifterna kan dock komma att lagras under längre tid om speciallagstiftning så kräver.

Genom att kryssa i rutan accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen ovan.